Căn c vào tướng pháp ca Thy Kính, Ma Y, Ha Ph,Qun L, Quí Cc cũng như Thu Đàm Nguyt, N ngc Qun Quyết, Linh Đài Bí... thì cho thy nhng dâm tướng qua c chỉ của n nhân như sau :

Đàn bà ngi thương mân mê mái tóc là người rt đam mê tình dc
Ngi mà hay vut lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy, tay chân rung, un éo thì ý dâm vượng thnh, hiếu dâm, đa tình, đa dâm

Sách cũng có chép mt câu chuyn Vĩnh Lc Bách Vn

Vĩnh Lc là hoàng đế đi nhà Minh có ln mi tướng sư Viên Liu Trang

và đ đàm thoi v Tướng hc .

Bách vn là mt trăm câu hi trong cuc đàm thoi đó . trong dó xin trích ra mt câu có liên quan đến cái dâm trong như sau :

Hoàng đế Vĩnh Lc hi

Hi : “ Xem tướng khí huyết ca n nhân đâu ?”

Tr li : “ N nhân khí huyết làm ch, da là ch ca huyết, huyết là gc ca da, nên nhì da d có th biết s suy vinh ca huyết, da sang nhun là huyết tt, da đ hng là huyết khô, da vàng là huyết đc, da như hơ la là huyết suy, da trng nht là huyết tr

Tin tướng là huyết đc, dâm tướng là huyết suy, yu tướng là huyết tr, Cho nên huyết cn phi tươi, sáng trong ngoài minh nhun mi quí ”

Trong dâm dt ca có câu :

Yém nhiên hàn tiếu ng

Dâm dt đi tình si

(va nói va cười là dâm dt si tình )

V ng tiên tiếu dã đa dâm lon (chưa nói đã cười là loi lon dâm )

hay câu ca khác :

N nhân đào hoa nhãn

Tư phòng liu dip mi

Vô môi năng t giá

Nguyt h n nhân kỳ

(người đàn bà có đôi mt hào hoa,li thêm lông mày như lá liu là loi trăng hoa đáo đ....)

Trong phong thái, ăn mc, trang đim cũng nói lên cái tính khí gi tình lng lơ qua my câu thơ ca H Xuân Hương


Mùa hè hây hy gió nm đông

Thiếu n nm chơi quá gic nng

Lược trúc biếng cà trên mái tóc

Yếm đào tr xung dưới lưng ong...

Dâm không phài là điu xu, xu hay không là ch cái ý nó th hin dâm tính, dâm cũng là mt nhu cu rt t nhiên nht li là trong đi sng v chng, nó ch là cách bày t mà đôi khi sinh ra mt s người đã có mt khuôn mt, đôi mt, thân hình gi cm sexy như thế, đin hình là Marilyne Momro là mt cô đào hát đã có mt thi người ta tôn là nn sexy trong đin nh ca thp niên 50-60 thế k 20

Dâm s là mt điu xu, thô b và trơ trn nếu nó không được kim chế, thc hin nhu cu t nhiên này mt cách ba bi cu th như loài vt

"/>


Căn c vào tướng pháp ca Thy Kính, Ma Y, Ha Ph,Qun L, Quí Cc cũng như Thu Đàm Nguyt, N ngc Qun Quyết, Linh Đài Bí... thì cho thy nhng dâm tướng qua c chỉ của n nhân như sau :

Đàn bà ngi thương mân mê mái tóc là người rt đam mê tình dc
Ngi mà hay vut lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy, tay chân rung, un éo thì ý dâm vượng thnh, hiếu dâm, đa tình, đa dâm

Sách cũng có chép mt câu chuyn Vĩnh Lc Bách Vn

Vĩnh Lc là hoàng đế đi nhà Minh có ln mi tướng sư Viên Liu Trang

và đ đàm thoi v Tướng hc .

Bách vn là mt trăm câu hi trong cuc đàm thoi đó . trong dó xin trích ra mt câu có liên quan đến cái dâm trong như sau :

Hoàng đế Vĩnh Lc hi

Hi : “ Xem tướng khí huyết ca n nhân đâu ?”

Tr li : “ N nhân khí huyết làm ch, da là ch ca huyết, huyết là gc ca da, nên nhì da d có th biết s suy vinh ca huyết, da sang nhun là huyết tt, da đ hng là huyết khô, da vàng là huyết đc, da như hơ la là huyết suy, da trng nht là huyết tr

Tin tướng là huyết đc, dâm tướng là huyết suy, yu tướng là huyết tr, Cho nên huyết cn phi tươi, sáng trong ngoài minh nhun mi quí ”

Trong dâm dt ca có câu :

Yém nhiên hàn tiếu ng

Dâm dt đi tình si

(va nói va cười là dâm dt si tình )

V ng tiên tiếu dã đa dâm lon (chưa nói đã cười là loi lon dâm )

hay câu ca khác :

N nhân đào hoa nhãn

Tư phòng liu dip mi

Vô môi năng t giá

Nguyt h n nhân kỳ

(người đàn bà có đôi mt hào hoa,li thêm lông mày như lá liu là loi trăng hoa đáo đ....)

Trong phong thái, ăn mc, trang đim cũng nói lên cái tính khí gi tình lng lơ qua my câu thơ ca H Xuân Hương


Mùa hè hây hy gió nm đông

Thiếu n nm chơi quá gic nng

Lược trúc biếng cà trên mái tóc

Yếm đào tr xung dưới lưng ong...

Dâm không phài là điu xu, xu hay không là ch cái ý nó th hin dâm tính, dâm cũng là mt nhu cu rt t nhiên nht li là trong đi sng v chng, nó ch là cách bày t mà đôi khi sinh ra mt s người đã có mt khuôn mt, đôi mt, thân hình gi cm sexy như thế, đin hình là Marilyne Momro là mt cô đào hát đã có mt thi người ta tôn là nn sexy trong đin nh ca thp niên 50-60 thế k 20

Dâm s là mt điu xu, thô b và trơ trn nếu nó không được kim chế, thc hin nhu cu t nhiên này mt cách ba bi cu th như loài vt

" />

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ DÂM

  • 67614
  • 0
  • 1


Căn c vào tướng pháp ca Thy Kính, Ma Y, Ha Ph,Qun L, Quí Cc cũng như Thu Đàm Nguyt, N ngc Qun Quyết, Linh Đài Bí... thì cho thy nhng dâm tướng qua c chỉ của n nhân như sau :

Đàn bà ngi thương mân mê mái tóc là người rt đam mê tình dc
Ngi mà hay vut lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy, tay chân rung, un éo thì ý dâm vượng thnh, hiếu dâm, đa tình, đa dâm

Sách cũng có chép mt câu chuyn Vĩnh Lc Bách Vn

Vĩnh Lc là hoàng đế đi nhà Minh có ln mi tướng sư Viên Liu Trang

và đ đàm thoi v Tướng hc .

Bách vn là mt trăm câu hi trong cuc đàm thoi đó . trong dó xin trích ra mt câu có liên quan đến cái dâm trong như sau :

Hoàng đế Vĩnh Lc hi

Hi : “ Xem tướng khí huyết ca n nhân đâu ?”

Tr li : “ N nhân khí huyết làm ch, da là ch ca huyết, huyết là gc ca da, nên nhì da d có th biết s suy vinh ca huyết, da sang nhun là huyết tt, da đ hng là huyết khô, da vàng là huyết đc, da như hơ la là huyết suy, da trng nht là huyết tr

Tin tướng là huyết đc, dâm tướng là huyết suy, yu tướng là huyết tr, Cho nên huyết cn phi tươi, sáng trong ngoài minh nhun mi quí ”

Trong dâm dt ca có câu :

Yém nhiên hàn tiếu ng

Dâm dt đi tình si

(va nói va cười là dâm dt si tình )

V ng tiên tiếu dã đa dâm lon (chưa nói đã cười là loi lon dâm )

hay câu ca khác :

N nhân đào hoa nhãn

Tư phòng liu dip mi

Vô môi năng t giá

Nguyt h n nhân kỳ

(người đàn bà có đôi mt hào hoa,li thêm lông mày như lá liu là loi trăng hoa đáo đ....)

Trong phong thái, ăn mc, trang đim cũng nói lên cái tính khí gi tình lng lơ qua my câu thơ ca H Xuân Hương


Mùa hè hây hy gió nm đông

Thiếu n nm chơi quá gic nng

Lược trúc biếng cà trên mái tóc

Yếm đào tr xung dưới lưng ong...

Dâm không phài là điu xu, xu hay không là ch cái ý nó th hin dâm tính, dâm cũng là mt nhu cu rt t nhiên nht li là trong đi sng v chng, nó ch là cách bày t mà đôi khi sinh ra mt s người đã có mt khuôn mt, đôi mt, thân hình gi cm sexy như thế, đin hình là Marilyne Momro là mt cô đào hát đã có mt thi người ta tôn là nn sexy trong đin nh ca thp niên 50-60 thế k 20

Dâm s là mt điu xu, thô b và trơ trn nếu nó không được kim chế, thc hin nhu cu t nhiên này mt cách ba bi cu th như loài vt

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư