Cach su dung phan mem lap trinh Turbo Pascal 7.0

  • 61432
  • 0
  • 0

I. Download chuong trinh va cai dat.

Cac ban Download phan mem Turbo Pascal 7.0 moi nhat ve may de dung. Download. Luu vao PC roi chay tep tin Tp70.exe de cai dat. Khi cai dat xong vao nut Start > Program > Turbo Pascal 7.0 bat dau lam viec voi man hinh lap trinh cua TP.


Photobucket

Vao File > New de tao man hinh lam viec moi de viet Code cho mot chuong trinh Tp.


Photobucket

Tai man hinh lam viec nay ban se viet code cua chuong trinh pascal roi thuc thi (Ctr + F9) se cho ket qua.

II. Nhung thao tac khi lap trinh Tp7:

F2: Lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa.

F3: Mở file mới hoặc file đã tồn tại trên đĩa để soạn thảo.

Alt-F3: Đóng file đang soạn thảo.

Alt-F5: Xem kết quả chạy chương trình.

F8: Chạy từng câu lệnh một trong chương trình.

Alt-X: Thoát khỏi Turbo Pascal.

F9: Kiem tra loi khi viet chuong trinh.

Ctr + F9: Thuc thi chuong trinh.

F10: Vào hệ thống Menu của Pascal.

Insert: Chuyển qua lại giữa chế độ đè và chế độ chèn.

Home: Đưa con trỏ về đầu dòng.

End: Đưa con trỏ về cuối dòng.

Page Up: Đưa con trỏ lên một trang màn hình.

Page Down: Đưa con trỏ xuống một trang màn hình.

Del: Xoá ký tự ngay tại vị trí con trỏ.

Back Space (ß): Xóa ký tự bên trái con trỏ.

Ctrl-PgUp: Đưa con trỏ về đầu văn bản.

Ctrl-PgDn: Đưa con trỏ về cuối văn bản.

Ctrl-Y: Xóa dòng tại vị trí con trỏ.

Chọn khối văn bản: Shift + <Các phím ¬­®¯>

Ctrl-KY: Xoá khối văn bản đang chọn

Ctrl-Insert: Đưa khối văn bản đang chọn vào Clipboard

Shift-Insert: Dán khối văn từ Clipboard xuống vị trí con trỏ.

III. Cau truc chuong trinh Pascal.

PROGRAM (Ten_chuong_trinh_dang_thuc_hien);

USES (Khai bao thu vien chuong trinh su dung);

CONST (Cac hang);

TYPE (Kieu du lieu moi);

VAR (Bien chuong trinh chinh);

PROCEDURE (Thu_tuc);

FUNCTION (Ham);

BEGIN

(Than chuong trinh chinh);

END.

Vi du: Viet code cho mot bai toan nhu sau.

Program Thefirstcode;

Uses Crt;

Label L1, L2;

Var t:String; Dem:Integer;

BEGIN Dem:=1;Clrscr;

L1:

Writeln(' | ******************************************************************** |');

Writeln(' | HELLO! I AM A ADMIN THIS BLOG. WELLCOME TO DAI HOC TIN K9 |');

Writeln(' | CONGRATULATIONS |');

Writeln(' | ******************************************************************** |');

Writeln(' | CHIU KHO HOC TAP NHA!!! |');

Writeln;

Writeln('Lan xem ket qua thu ',dem);

Write('Ban co muon tiep tuc khong. Nhan Spacebar roi Enter');

Readln(t);

{Lenh nay la lenh dung man hinh de xem ket qua va nhap tham so t khi thuc thi chuong trinh}

If t = ' ' then Begin Dem:=dem+1; goto L1; End else goto L2;

l2:

END.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư