Đánh chắn online: Các cước ù to của trận chung kết giải A1 tối 21/10

  • 4436
  • 0
  • 2

http://chan.tamtay.vn

tamtay.vn - photo - Chắn A1

gado_123 ù cước chì bạch thủ 15 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
rahangthit ù cước bạch định - 12 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1

cmis_0807 ù cước chì bạch định 13 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1

ChiAnh_Hieuem ù bạch thủ chi tám đỏ lèo 23 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1

cmis_0807 ù chì bạch thủ chi lèo 24 đểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1

Gado_123 ù thập thành 17 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
ChiAnh_Hieuem ù bạch định tôm 13 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
gado_123 ù chì tám đỏ 14 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
gado_123 ù thông bạch thủ chi 12 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
rahangthit ù tám đỏ 13 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
gado_123 ù bạch thủ chi 11 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
rahangthit ù địa ù bạch định 13 điểm

tamtay.vn - photo - Chắn A1
gado_123 ù tám đỏ lèo 15 điểm

http://chan.tamtay.vn

Thông báo