BÀI THU HOẠCH QUA 4 NĂM THỰC HIỆN HỌC TẬP ....

  • 2446
  • 0
  • 0

BÀI THU HOẠCH QUA 4 NĂM THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

(Đề cương)

http://files.myopera.com/lethanhtinh1/blog/22%5B1%5D.jpg

Họ và tên:……………………………………………………................

Chức vụ:………………………………………………………..............

Đơn vị công tác:………………………………………………..............

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ (nếu là đảng viên): .................................

…………………………………………………………………...............

Thuộc đảng bộ:…………………………………………………............

Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi trình bày lại nhận thức của bản thân và liên hệ đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

I. Về nhận thức.

1. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.

- Đối với công tác xây dựng Đảng. 

- Đối với đời sống xã hội

2. Nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.

- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

II. Về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Kết quả cụ thể của bản thân trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (căn cứ vào các bản thu hoạch, đăng ký của bản thân qua các chuyên đề và kiểm điểm từng năm để xác định).

1.1 Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

1.2 Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

1.3 Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

a. Đối với đảng viên:

b. Đối với quần chúng:

3. Nguyên nhân chưa làm được.

- Nguyên nhân khách quan: Chỉ ra những nhân tố khách quan tác động ảnh hưởng tiêu cực, làm cho bản thân còn chưa thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nguyên nhân chủ quan: Chỉ ra những nhân tố chủ quan của bản thân (khả năng, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ của bản thân…) đối với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. Những đề xuất, kiến nghị của bản thân về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân có những đề xuất, kiến nghị gì đối với các cấp, các ngành để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới:

- Đề xuất về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-Đề xuất về đổi mới cách thức triển khai Cuộc vận động.                                      

                                                 ………….., ngày…… tháng…… năm 2010

                                                                    Người viết thu hoạch

 

BÀI THU HOẠCH  QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM  GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

     Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người.

     Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3/2/10930 -3/2/2007). Mục đích của cuộc vận động là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội,...

I. VỀ NHẬN THỨC

1/ Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.

- Đối với công tác xây dựng Đảng

      Cuộc vận động đã làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực. Tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên hưởng ứng cuộc vận động với tinh thần nhiệt tình, hăng hái, khẳng định Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng đắn và cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa. Qua Cuộc vận động, đảng viên, cán bộ nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đạo đức đối với việc rèn luyện bản thân và gia đình. Rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm suốt đời.

- Đối với đời sống xã hội

      Cuộc vận động đã góp phần hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và toàn xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thông qua cuộc vận động đã trở thành sự kết hợp truyền thống của dân tộc, tinh hoa nhân loại với đạo đức cao quí của người cộng sản và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng con người.

      Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

2/ Nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.1/Nhận thức chung

a/Tư tưởng Hồ Chí Minh là cả một hệ thống quan điểm tư tưởng trên nhiều lĩnh vực của cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới. Có thể nói, toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Bác gắn liền với quá trình phát triển của tư tưởng đạo đức cách mạng mà người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất. Hay nói cách khác tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là phần kết tinh của tư tưởng cách mạng”.

b/Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động cách mạng người đã có ý thức rõ ràng về vai trò của đạo đức cách mạng. Người nói : “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ trở thành xã hội mới, là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ “cách mạng vẻ vang”

c/ Quan niệm về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác thường nói gọn “ Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng”. Nội dung đạo đức người cách mạng là Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công – Vô tư. Suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Trung với nước, hiếu với dân…(Bài học kinh nghiệm Liên Xô cũ, sau hơn 70 năm những người sau này không giữ được đạo đức cách mạng đã để mất nước. Trung Quốc cố gắng đấu tranh (thay CNXH hành chính bao cấp) Việt Nam tiếp tục đổi mới mới có ngày nay.

d/ Nguyên tắc của đạo đức cách mạng tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Thống nhất đạo đức và chính trị, phẩm chất cách mạng và định hướng chính trị cách mạng. Trong cuộc sống biến đạo đức phù hợp sự phát triển xã hội.

+ Thống nhất biện chứng tư tưởng đạo đức cách mạng và hiệu quả công việc của mình phù hợp phát triển xã hội. Nói đi đôi với làm, có hiệu quả

+ Kết hợp đức + tài, hồng và chuyên

+ Sự thống nhất chung riêng. Lớn nhỏ – bình thường, coi mình là thành viên, bộ phận của cái chung.

+ Thống nhất lý luận thực tiễn (Bác bổ xung vào lý luận đấu tranh giai cấp (đấu tranh giải phóng dân tộc). Đảng cầm quyền, không thể tách lý luận và thực tiễn hoặc chỉ thực tiễn không cần lý luận.

+ Sự thống nhất biện chứng chủ nghĩa nhân đạo truyền thống, nhân đạo hiện đại (là nhân đạo có tầm hiểu rộng – hỗ trợ phát triển phù hợp hoà nhập quốc tế – xã hội hoá học tập – Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Nhận thức được quy luật phát triển xã hội và tổ chức thực hiện được (Không chỉ tu nhân tích đức mà phải đấu tranh để thực hiện được).

e/ Quan điểm của Bác về chuẩn mực đạo đức cách mạng

+ Yêu nước – tự cường dân tộc – kiên trì phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân (không tự ty, không bằng lòng với hiện tại phải vươn lên) (Trung với nước – Hiếu với dân – Phấn đấu vươn lên)

+ Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công – Vô tư.

+ Yêu thương con người, sống có nghĩa có tình (dù ở cương vị nào cũng thế)

+ Có tinh thần tập thể, mình vì mọi người, mọi người vì mình

+ Thường xuyên rèn luyện lối sống văn minh, lành mạnh . Trung thực. Kỷ cương, tôn trọng quy ước cộng đồng.

+ Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lao động sáng tạo (nhất là cán bộ có chức có quyền)

+ Có bản lĩnh, năng lực, kiên trì thắng không kiêu, bại không nản của người

+ Có tinh thần quốc tế vô sản.

+ Bao dung, độ lượng, vị tha (bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, hợp lại thành bàn tay)

Để có được đạo đức cách mạng phải xây đi đôi với chống, xây ý thức tập thể chống chủ nghĩa cá nhân, trung thực chống cơ hội, đoàn kết chống bè phái cục bộ, cần kiệm liên chính chống lười biếng tham ô lãng phí, ham mê học tập chống trì trệ bảo thủ, chủ quan lười biếng (có cách học thế nào cho phù hợp)

g/ Học tập tấm gương đạo đức của Bác (rất rộng lớn)

* Khái quát:

+ Bác trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, dân tộc – con người (học là tiếp tục phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng hiện nay theo mục tiêu Đại hội đã đề ra “Dân giàu – Nước mạnh – Xã hội công bằng – Dân chủ – Văn Minh” Chống nghèo hèn lạc hậu.

+ Có nghị lực và kiên trì phấn đấu theo lý tưởng của Bác (Bác vào tù ra tù tiếp tục phấn đấu, lúc trong tù cũng thường xuyên rèn luyện).

+ Tin dân – kính trọng dân – Hết lòng phục vụ dân

+ Giầu lòng nhân ái vị tha, yêu thương nhau, yêu thương đồng chí đống bào

+ Cần cù – Liêm khiết – Tiết kiệm – Giản dị.

+ Nếp sống giản dị – thanh cao – trong sáng

+ Nhà văn hoá lớn, đầy chất nhân văn, thông hiểu đông tây kim cổ, gắn chặt với đời thường. (Mọi người có thể soi vào Bác để học tập)

+ Một vị lãnh tụ miệng nói tay làm, nhìn xa trông rộng, giải quyết những vấn đề cuộc sống hàng ngày.

+ Say mê học tập (Lý luận – kinh nghiệm - Thực tế – Học suốt đời – Học mọi lúc mọi nơi)

2.2/Nhận thức theo từng chuyên đề đã học tập và làm theo từ 2007 đến nay

2.2.1. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân:

          - Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc, đạo đức là gốc của người cán bộ, muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Người đã đánh giá, trong thực tế sản xuất và chiến đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống Mỹ, cứu nước “ rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ theo sau”. Thành tựu to lớn của 20 năm đổi mới đã chứng tỏ đa số cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước vẫn xứng đáng với lời khen của Hồ Chí Minh từ năm 1969.

          Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước, rất cần sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ nào, phong trào đó. Rõ ràng, trong giai đoạn hiện nay việc quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất đạo đức, có năng lực sáng tạo, vừa hồng, vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là rất quan trọng.

- Quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển, mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức, lối sống. Biểu hiện cụ thể là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã trở nên nghiêm trọng hơn, xuất hiện trong tất cả các bộ phận cấu thành của bộ phận chính trị, trên tất cả các lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương và cơ sở.

          Thực trạng này đã được Hồ Chí Minh cẩn báo từ rất sớm mà nguyên nhân , như Bác đã chỉ rõ, là do một bộ phận cán bộ, đảng viên “ đang mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân”. Vì vậy, học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh, “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết.

2.2.2. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc: 

Tác phẩm đã trình bày một cách hệ thống các mặt cơ bản hợp thành nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Đó là xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức, tư cách cán bộ, về phương thức, phương pháp, phong cách lãnh đạo của Đảng, quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tác phẩm đã giải đáp một cách khoa học mối quan hệ giữa các khâu của công tác xây dựng Đảng: Cán bộ, đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và năng lực làm việc; xây dựng thể chế là biện pháp thực thi việc quản lý, điều hành công việc trên nguyên tắc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; thể chế cơ bản nhất là thể chế dân chủ, có tác dụng kiểm soát ngăn ngừa sự lộng quyền trong sử dụng quyền lực.

2.2.3. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: 

2.2.3.1. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm:

Hồ Chí Minh đã nhận xét: “Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc lợi ích cho đồng bào, cho tổ quốc, là tích cực, tiết kiệm là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ, nhân dân. Tiết kiệm là tích cực chứ không phải tiêu cực. Những nội dung cần được tiết kiệm cụ thể là: Tiết kiệm sức lao động, Tiết kiệm thời giờ, Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình

2.2.3.2. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

- Với tham ô: Theo cách nói của Hồ Chí Minh là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Mà nguyên nhân chủ quan là thiếu lương tâm, kém lòng trách nhiệm.

- Với lãng phí: Hồ Chí Minh đưa ra nguyên nhân Do lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ và lãng phí tiền của nhà nước, cơ quan và bản thân mình như: “ăn tiêu xa xỉ, liên hoan sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”

- Với quan liêu: Theo Hồ Chí Minh là xa rời thực tế, quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Theo Hồ Chí Minh tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân; là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến; là tội ác làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng .

Muốn trừ sạch nạn tham ô lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. Chống tham ô lãng phí, quan liêu là cách mạng, là dân chủ và phải dựa vào lực lượng quần chúng mới thành công. Chống tham ô lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch. Cho nên phải quyết tâm chống tham ô lãng phí, quan liêu, coi việc tham ô lãng phí, quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận.

2.2.4 Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân:

Nội dung tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức rộng lớn và sâu sắc. Trước hết là nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí của cán bộ, đảng viên. Nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng, nhận thức mà sai sẽ hành động sai. Hai điểm cốt yếu quan trọng nhất của vấn đề này trong tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ, là gốc của đất nước. Có dân là có tất cả “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”

- Ý thức, trách nhiệm của mỗi người thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Tức là cán bộ, công chức luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được cơ quan giao.

- Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng đường lối quần chúng.

- Chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tư lợi.

*Về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

-  Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là tiêu chí số một để đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

-  Thoả mãn các nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân và kết hợp các loại lợi ích khác nhau trên cơ sở tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định mục tiêu vì dân mà làm việc do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định vừa phụ trách trước Đảng và Nhà nước, vừa phụ trách trước nhân dân theo tinh thần “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”.

2.2.5. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”:

- Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch, vững mạnh.  Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tuỵ phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân.

- Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hoá, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Văn minh là một khái niệm động. Về đại thể, người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giai đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây:

Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20), Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó.

Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành, quang minh chính đại, chung thuỷ, trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo…

Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo.

Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa.

II. NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương đi trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

- Đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Về cá nhân: Luôn kiên định với chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những khiếu nại tố cáo của nhân dân. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

- Đề cao tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương. Xây dựng tình thần đoàn kết, biết giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình, kết hợp với các ban ngành khác để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện thường xuyên và nghiêm chỉnh công tác tự phê bình và phê bình vì đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

III. NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ TRONG VIỆC LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CÁ NHÂN

- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức, biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.

- Xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu là cán bộ, đảng viên, công chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng.

- Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì thật thà nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi nhân dân những điều hay lẽ phải.

- Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH TRONG THỜI GIAN TỚI.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Cá nhân cần có những trách nhiệm sau:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân; ra sức học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận, góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén, có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan, bằng hành động tự giác để góp phần phòng, chống tham nhũng.

- Trong công tác, sinh hoạt:  Tuân theo pháp luật Nhà nước, tuân theo kỷ luật lao động. Giữ gìn trật tự chung. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. Hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng. Làm việc có chất lượng, có hiệu quả.

- Trong xây dựng Đảng: Vững vàng trong sáng, có tầm trí tuệ, luôn gắn bó với nhân dân. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phê bình và tự phê bình chân thành.

- Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

* Kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt Cuộc vận động trong thời gian tới:

- Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, không hiểu dân, suy thoái về đạo đức, lối sống….

- Đề ra được nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân. Các giải pháp thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu. Kế hoạch thực hiện phải được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và trở thành các phong trào thi đua cụ thể được nhân dân đồng tình hưởng ứng và làm theo.

-Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tình cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động để làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tỉnh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Từ đó, ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ./.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư