BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)

  • 167488
  • 3
  • 1

ĐẢNG BỘ ...............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ............................................

 

*****

Gia Lai, ngày.....tháng 11 năm 2013

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)

------

            Họ và tên: ..................,  sinh ngày ............................

Chức vụ đảng: Đảng viên

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): .............................

Đơn vị công tác: .......................................................

Chi bộ: .....................................................................

Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

1- Về tư tưởng chính tr

1.1-Ưu điểm

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm;

- Có ý thức chấp hành, bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện;

- Luôn có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng của bản thân và cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Luôn tự giác và có tinh thần học tập nâng cao trình độ (lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ), nâng cao hiểu biết và năng lực công tác.

1.2- Khuyết điểm

........................................

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)

2.1-Ưu điểm

- Đạt kết quả tốt trong rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và bản thân luôn có trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên (phòng, chi bộ) trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Tích cực và có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; lợi dụng chức vụ, quyềquyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

- Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm;

- Bản thân luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng, nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết dúng dắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

 2.2- Khuyết điểm

...........................................

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu ưu, khuyết diểm)

3.1-Ưu điểm

- Hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ tham mưu giúp việc trong công tác.........được giao;

-Có tinh thần trách nhiệm, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, lĩnh vực công tác chuyên môn của bản thân.

+ Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể giao cụ thể.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc (người được giao nhiều chức trách, nhiệm vụ thì phải nêu cụ thể từng chức trách, nhiệm vụ).

- Trong thực thi nhiệm vụ được giao bản thân luôn ủng hộ lãnh đạo cấp trên và tập thể chi bộ văn phòng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng nhất là trong bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ; trong đề cao và qui kết trách nhiệm cá nhân đối với những khuyết điểm, yếu kém của tập thể trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo SXKD của công ty…;

- Bản thân luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, trong mối quan hệ với cấp trên và tập thể lãnh đạo ở chi bộ và phòng ban bản thân sinh hoạt và công tác;

- Luôn đổi mới phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo quần chúng, chỉ đạo chuyên môn và lề lối làm việc; đấu tranh không khoan nhượng đối với những hành vi, những biểu hiện lợi dụng danh nghĩa của tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi; những biểu hiện về lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy Công ty và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tham gia xây dựng tổ đảng, chi bộ, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

- Trong thực thi nhiệm vụ được giao bản thấn luôn có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sát, hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân với chức trách chuyên môn và nhiệm vụ đảng viên được giao, hoặc báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền giải quyết; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

3.2- Khuyết điểm

......................................

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật (nêu ưu, khuyết điểm)

4.1-Ưu điểm

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

- Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

- Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, công ty và các đoàn thể trong công ty.

- Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

4.2- Khuyết điểm

...............................

5- Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yết kém, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI. và những vấn đề mới phát sinh.

..............................

6-  Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân.

...............................

7- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

- Nội dung khuyết điểm cần khắc phục ………………………………………..

- Biện pháp khắc phục ……………………………………………………........

- Thời gian khắc phục …………………………………………………………

8- Tự nhận mức xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức.

8.1-Xếp loại đảng viên:

£ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

£ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

£ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

£ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

8.2- Xếp loại cán bộ, công chức:

£ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

£ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

£ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

£ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 

 

 

Người viết tự kiểm điểm

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư