Bài thu hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

  • 21192
  • 0
  • 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                        Gia Lai, ngày 20  tháng 3 năm 2014             

BÀI THU HOẠCH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.  

Câu hỏi:  Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào? Theo đồng chí cần có những giải pháp gì để làm tốt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên và  Công nhân viên chức Công ty, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhà năm 2014?

Bài làm

          Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tôi nhận thức được rằng:

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.

 Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức. Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” và “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”

Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đại đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đang hết sức mình để thực hiện các mục tiêu cách mạng. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm giảm sự thống nhất và niềm tin trong Đảng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì đây là một cơ sở không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Vì vậy theo tôi, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là việc làm quan trọng, cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay; chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tạo điều kiện khơi dậy, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, khắc phục thói hư “nói một đường, làm một nẻo”, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành phát triển các giá trị đạo đức, xây dựng con người Việt Nam: “Có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống văn minh, quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ”. Tôi tin rằng sau khi học tập chuyên đề này xã hội ta sẽ có bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

             Theo tôi để làm tốt việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty năm 2014. Chúng ta cần có những giải pháp sau:

           +Mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, luôn đi đầu nêu gương.  Phải tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức; đề ra phương hướng phấn đấu; chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương và nơi công tác.

           + Tự giác có ý thức học tập là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, góp phần vào thành công chung của nội dung triển khai "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

          +Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

          +Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên cho thế hệ trẻ, nhất là đối với công nhân viên chức doanh nghiệp và người lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

          +Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.

          +Công ty, đơn vị trực thuộc cần xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Có kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện.

          +Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty.

                                                     Người viết thu hoạch

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư